Skip to content

API Dẫn đường

Cho phép tìm kiếm đường và chỉ dẫn đường đi qua 2 hoặc nhiều điểm dừng

Thông tin về chi phí sử dụng dịch vụ vui lòng xem tại Thông tin bảng giá dịch vụ.

GET https://apis.wemap.asia/route-api/route?point={TOẠ_ĐỘ_ĐỊA_ĐIỂM_MỘT}&point={TOẠ_ĐỘ_ĐỊA_ĐIỂM_HAI}&key={API_KEY_CỦA_BẠN}
Thông số bắt buộc Loại dữ liệu Miêu tả
point Mảng các chuỗi Danh sách các điểm bạn cần dẫn đường. Định dạng dữ liệu: [VĨ_ĐỘ_ĐỊA_ĐIỂM,KINH_ĐỘ_ĐỊA_ĐIỂM]. Gửi lên ít nhất 2 điểm: Điểm bắt đầu, điểm kết thúc. Thêm các điểm ở giữa tuỳ theo yêu cầu của bạn. Số điểm tối đa phụ thuộc vào gói bạn sử dụng
key Chuỗi API key của bạn. Cách khởi tạo một API key xem tại đây.
Thông số tuỳ chọn Loại dữ liệu Miêu tả
vehicle Chuỗi Loại phương tiện di chuyển. Mặc định là car (ôtô). Các tuỳ chọn khác: bike (xe đạp), foot(đi bộ)
locale Chuỗi Ngôn ngữ hướng dẫn chỉ đường. Mặc định vi (tiếng Việt). Các tuỳ chọn khác: en (tiếng Anh)
details Mảng các chuỗi Các thông tin chi tiết bạn muốn biết thêm về tuyến đường. Các thông tin bao gồm: street_name (tên đường), max_speed (vận tốc tối đa), toll (phí), lanes (số làn), surface (loại bề mặt đường)
instructions Boolean Các chỉ dẫn việc di chuyển trên tuyến đường tìm được. Mặc định là true. Chọn false nếu bạn muốn ẩn các chỉ dẫn này.
type Chuỗi Loại dữ liệu bạn muốn trả về. Mặc định là json. Các lựa chọn khác: gpx.
points_encoded Boolean Lựa chọn mã hóa thông tin geometry của truy vấn. Mặc định là true. Các lựa chọn khác: false.

Ví dụ dẫn đường giữa hai điểm

# Tìm kiếm đường đi giữa 2 địa điểm cso tọa độ {21.052403,105.78362} và {20.982317,105.863335}
$ curl "https://apis.wemap.asia/route-api/route?point=21.052403%2C105.78362&point=20.982317%2C105.863335&type=json&locale=en-US&vehicle=car&weighting=fastest&elevation=false&key={API_KEY_CỦA_BẠN}"

Phản hồi

Phản hồi là thông tin về đường đi và chỉ dẫn ở định dạng JSON.

Trường Kiểu dữ liệu Miêu tả
paths Mảng Danh sách các tuyến đường tìm được dưới dạng RouteResponsePath
info Đối tượng Thông tin thêm trả về tuỳ theo
{
  "hints":{
    "visited_nodes.sum":17834,
    "visited_nodes.average":17834.0
  },
  "info":{
    "copyrights":[
      "WeMap",
      "OpenStreetMap contributors"
    ],
    "took":107
  },
  "paths":[
    {
      "distance":15003.441,
      "weight":945.677022,
      "time":945533,
      "transfers":0,
      "points_encoded":true,
      "bbox":[
        105.780307,
        20.98231,
        105.863291,
        21.0524
      ],
      "points":"oxn_CyxsdSpBABgBtDFLcCL@xBCdWJ@bMDzBMbAtL`@bBJ`Pl@`IDfFTnAHtBVn@LtALFkBKk@W}@EWCg@?[VkYPqKReGL}BFe@hAgFLa@Dc@lAaF`@wBtBwI`B{HXy@p@oANQ|FoGhHyHzBiCf@{@JDL?vApAnJzHl@Tz@v@jBbAbDpA`AXdANz@DlAObAg@rKeMzAgAzEsBp@]jMsF|DyBxGcG|FuGfC_D|GmK~GcLtFqKlAiCdAiBV[jB}AbH}EdHqDpAgAp@{@j@_AbCgCZc@Zo@Lq@Z{B^{ArAkGV}AG[N{@z@wCbFuZb@uBRCd@cCTaBlCqM`@_Cd@cEd@_Df@cHLoAzCsR|@oF|@o@dBwA`IHZGbHFdQ@~PFlFDlG@nJDAqFAsg@D_IJ{F@_PImS@}GImXj@?HOjE_@",
      "instructions":[
        {
          "distance":117.681,
          "heading":179.42,
          "sign":0,
          "interval":[
            0,
            2
          ],
          "text":"Continue",
          "time":14121,
          "street_name":""
        },
        {
          "distance":169.399,
          "sign":2,
          "interval":[
            2,
            4
          ],
          "text":"Turn right",
          "time":20326,
          "street_name":""
        },
        {
          "distance":506.778,
          "sign":2,
          "interval":[
            4,
            7
          ],
          "text":"Turn right onto Ngõ 234 Hoàng Quốc Việt",
          "time":60811,
          "street_name":"Ngõ 234 Hoàng Quốc Việt"
        },
        {
          "distance":335.658,
          "sign":2,
          "interval":[
            7,
            10
          ],
          "text":"Turn right onto Hoàng Quốc Việt",
          "time":20135,
          "street_name":"Hoàng Quốc Việt"
        },
        {
          "distance":1100.758,
          "sign":-2,
          "interval":[
            10,
            19
          ],
          "text":"Turn left onto Đường Phạm Văn Đồng",
          "time":56601,
          "street_name":"Đường Phạm Văn Đồng"
        },
        {
          "distance":56.363,
          "sign":-2,
          "interval":[
            19,
            20
          ],
          "text":"Turn left",
          "time":2898,
          "street_name":""
        },
        {
          "distance":2360.976,
          "sign":-1,
          "interval":[
            20,
            44
          ],
          "text":"Turn slight left onto Xuân Thủy",
          "time":130732,
          "street_name":"Xuân Thủy"
        },
        {
          "exit_number":1,
          "distance":4340.75,
          "sign":6,
          "exited":true,
          "turn_angle":-1.44,
          "interval":[
            44,
            87
          ],
          "text":"At roundabout, take exit 1 onto Đường Láng",
          "time":246265,
          "street_name":"Đường Láng"
        },
        {
          "distance":660.205,
          "sign":1,
          "interval":[
            87,
            91
          ],
          "text":"Turn slight right onto Đường Trường Chinh",
          "time":36559,
          "street_name":"Đường Trường Chinh"
        },
        {
          "distance":1310.212,
          "sign":2,
          "interval":[
            91,
            102
          ],
          "text":"Turn right onto Đường Trường Chinh",
          "time":72553,
          "street_name":"Đường Trường Chinh"
        },
        {
          "distance":1603.92,
          "sign":7,
          "interval":[
            102,
            112
          ],
          "text":"Keep right",
          "time":92601,
          "street_name":""
        },
        {
          "distance":2290.463,
          "sign":-2,
          "interval":[
            112,
            120
          ],
          "text":"Turn left onto Phố Kim Đồng",
          "time":164883,
          "street_name":"Phố Kim Đồng"
        },
        {
          "distance":25.086,
          "sign":2,
          "interval":[
            120,
            121
          ],
          "text":"Turn right",
          "time":4515,
          "street_name":""
        },
        {
          "distance":125.192,
          "sign":-2,
          "interval":[
            121,
            123
          ],
          "text":"Turn left",
          "time":22533,
          "street_name":""
        },
        {
          "distance":0.0,
          "sign":4,
          "last_heading":170.4492144734686,
          "interval":[
            123,
            123
          ],
          "text":"Arrive at destination",
          "time":0,
          "street_name":""
        }
      ],
      "legs":[

      ],
      "details":{

      },
      "ascend":0.0,
      "descend":0.0,
      "snapped_waypoints":"oxn_CyxsdS`uLwrN"
    }
  ]
}

Các mã lỗi của API Routing

Trường message trong phần thân phản hồi Mã lỗi HTTP Miêu tả
Yêu cầu của bạn không đúng 400 Khi bạn gửi lên yêu cầu quá ít hoặc quá nhiều points
Lỗi xác thực - Thiếu API key 401 Thông số key là bắt buộc
Lỗi xác thực - Sai API key 401 Kiểm tra lại thông số key
Lỗi hệ thống 500 Chúng tôi đã nhận được thông tin và sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất.
Lỗi lựa chọn phương tiện 501 Kiểm tra lại thông số vehicle. Hệ thống chỉ hỗ trợ các loại phương tiện đã liệt kê