Skip to content

API Autocomplete

API đưa ra đề xuất kết quả trong thời gian thực mà không cần phải nhập toàn bộ vị trí

GET https://apis.wemap.asia/geocode-1/autocomplete?text={TRUY_VẤN}&key={API_KEY_CỦA_BẠN}
Thông số bắt buộc Kiểu giá trị Miêu tả
text string Truy vấn tìm kiếm
key string API key của bạn. Cách khởi tạo một API key xem tại đây.
Thông số tuỳ chọn Kiểu giá trị Miêu tả Mặc định
location.lat floating point number Vĩ độ của điểm ưu tiên kết quả tìm kiếm theo vị trí Không
location.lon floating point number Kinh độ của điểm ưu tiên kết quả tìm kiếm theo vị trí Không
bbox.min_lon floating point number Tối ưu tìm kiếm theo vùng. Giới hạn vĩ độ dưới. Không
bbox.max_lon floating point number Tối ưu tìm kiếm theo vùng. Giới hạn vĩ độ trên. Không
bbox.min_lat floating point number Tối ưu tìm kiếm theo vùng. Giới hạn kinh độ dưới. Không
bbox.max_lat floating point number Tối ưu tìm kiếm theo vùng. Giới hạn kinh độ trên. Không
boundary.gid integer ID của vùng giới hạn kết quả tìm kiếm. Không
size integer Giới hạn số lượng kết quả. Nằm trong khoảng từ 1 đến 25 10

Ví dụ tìm kiếm một địa điểm

# Tìm kiếm địa chỉ 135 Cầu Giấy, ưu tiên những vị trí gần địa điểm có vĩ độ 21.02466500456443 và kinh độ 105.79323291778566, giới hạn 10 kết quá
$ curl "https://apis.wemap.asia/geocode-1/autocomplete?text=135 cầu giấy&location.lat=21.02466500456443&location.lon=105.79323291778566&size=10&key={API_KEY_CỦA_BẠN}"

# Tìm kiếm địa chỉ 'Nhà D1', ở thành phố Hà Nội (mã vùng 18410000), ưu tiên những vị trí gần địa điểm có vĩ độ 21.02466500456443 và kinh độ 105.79323291778566, giới hạn 10 kết quả
$ curl "https://apis.wemap.asia/geocode-1/autocomplete?text=Nhà D1&boundary.gid=18410000&location.lat=21.02466500456443&location.lon=105.79323291778566&size=10&key={API_KEY_CỦA_BẠN}"

Phản hồi

Phản hồi là danh sách các kết quả phù hợp với truy vấn ở định dạng JSON.

Trường Kiểu dữ liệu Miêu tả
features Mảng Danh sách các kết quả tìm kiếm theo định dạng FeatureCollection
type Chuỗi Kiểu dữ liệu trả về. Hiện tại FeatureCollection
{
  "geocoding":{
    "version":"0.2",
    "attribution":"http://over.wemap.vn:3100/attribution",
    "query":{
      "text":"cau giay",
      "parser":"pelias",
      "parsed_text":{
        "subject":"cau giay",
        "county":"cau giay",
        "admin":"cau giay"
      },
      "size":10,
      "layers":[
        "venue",
        "street",
        "country",
        "macroregion",
        "region",
        "county",
        "localadmin",
        "locality",
        "borough",
        "neighbourhood",
        "continent",
        "empire",
        "dependency",
        "macrocounty",
        "macrohood",
        "microhood",
        "disputed",
        "postalcode",
        "ocean",
        "marinearea"
      ],
      "private":false,
      "location.lat":48.8625,
      "location.lon":2.359,
      "lang":{
        "name":"English",
        "iso6391":"en",
        "iso6393":"eng",
        "via":"header",
        "defaulted":false
      },
      "querySize":20
    },
    "warnings":[
      "performance optimization: excluding 'address' layer",
      "Invalid Parameter: key"
    ],
    "engine":{
      "name":"WeMap",
      "author":"WeMap",
      "version":"1.0"
    },
    "timestamp":1604394199973
  },
  "type":"FeatureCollection",
  "features":[
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.791866,
          21.035904
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4212137",
        "gid":"openstreetmap:venue:node/4212137",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4212137",
        "name":"Cellphones Cầu Giấy",
        "housenumber":"360",
        "street":"Cầu Giấy",
        "postalcode":"100000",
        "distance":9202.051,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Dich Vong",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411311",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"Cellphones Cầu Giấy, Dich Vong, Vietnam",
        "addendum":{
          "osm":{
            "operator":"Cellphones",
            "opening_hours":"09:00-21:00"
          }
        }
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.799141,
          21.03211
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4654733",
        "gid":"openstreetmap:venue:node/4654733",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4654733",
        "name":"Poonsa Cau Giay",
        "distance":9202.862,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"Poonsa Cau Giay, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.78022,
          21.031129
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/22550228",
        "gid":"openstreetmap:venue:node/22550228",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/22550228",
        "name":"BIDV cầu giấy",
        "housenumber":"3",
        "distance":9201.677,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Tu Liem",
        "county_gid":"whosonfirst:county:664",
        "locality":"My Dinh",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:8866",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"BIDV cầu giấy, My Dinh, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.800042,
          21.030675
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/2545040246",
        "gid":"openstreetmap:venue:node/2545040246",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/2545040246",
        "name":"Chợ Cầu Giấy",
        "distance":9203.044,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"Chợ Cầu Giấy, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.7986,
          21.032567
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4573651",
        "gid":"openstreetmap:venue:node/4573651",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4573651",
        "name":"165 Cầu Giấy - Bưu điện Cầu Giấy",
        "distance":9202.786,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"165 Cầu Giấy - Bưu điện Cầu Giấy, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.790826,
          21.02794
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/14960556",
        "gid":"openstreetmap:venue:node/14960556",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/14960556",
        "name":"Công Viên Cầu Giấy",
        "street":"Phố Phạm Văn Bạch",
        "distance":9202.659,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Dich Vong",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411311",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"Công Viên Cầu Giấy, Dich Vong, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.791362,
          21.036959
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"way/560585033",
        "gid":"openstreetmap:venue:way/560585033",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"way/560585033",
        "name":"Cầu Giấy Sports Complex",
        "housenumber":"35",
        "street":"Trần Quý Kiên",
        "postalcode":"100000",
        "distance":9201.928,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Dich Vong",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411311",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"Cầu Giấy Sports Complex, Dich Vong, Vietnam",
        "addendum":{
          "osm":{
            "phone":"+84 24 3756 3341",
            "opening_hours":"Mo-Su 09:00-21:00"
          }
        }
      },
      "bbox":[
        105.7910751,
        21.0367347,
        105.7916487,
        21.037183
      ]
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.790681,
          21.037064
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"way/570595075",
        "gid":"openstreetmap:venue:way/570595075",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"way/570595075",
        "name":"Cầu Giấy Community Center",
        "housenumber":"30",
        "street":"Nguyễn Phong Sắc",
        "distance":9201.873,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Dich Vong",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411311",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"Cầu Giấy Community Center, Dich Vong, Vietnam",
        "addendum":{
          "osm":{
            "phone":"+84 24 3833 0705"
          }
        }
      },
      "bbox":[
        105.7905324,
        21.036782,
        105.79083,
        21.0373461
      ]
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.799118,
          21.032129
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4633733",
        "gid":"openstreetmap:venue:node/4633733",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4633733",
        "name":"Granda Cau Giay Apartment",
        "distance":9202.858,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"Granda Cau Giay Apartment, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.801988,
          21.038402
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/2319849285",
        "gid":"openstreetmap:venue:node/2319849285",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/2319849285",
        "name":"Trường THPT Cầu Giấy",
        "distance":9202.517,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"Trường THPT Cầu Giấy, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    }
  ],
  "bbox":[
    105.78022,
    21.02794,
    105.801988,
    21.038402
  ]
}

Các mã lỗi của API Autocomplete

Trường message trong phần thân phản hồi Mã lỗi HTTP Miêu tả
Lỗi xác thực - Thiếu API key 401 Thông số key là bắt buộc
Lỗi xác thực - Sai API key 401 Kiểm tra lại thông số key