Skip to content

API Search

Cho phép tìm kiếm thông tin toạ độ địa lý, thông tin chi tiết từ địa chỉ

GET https://apis.wemap.asia/geocode-1/search?text={TRUY_VẤN}&key={API_KEY_CỦA_BẠN}
Thông số bắt buộc Kiểu giá trị Miêu tả
text string Truy vấn tìm kiếm
key string API key của bạn. Cách khởi tạo một API key xem tại đây.
Thông số tuỳ chọn Kiểu giá trị Miêu tả Mặc định
location.lat floating point number Vĩ độ của điểm ưu tiên kết quả tìm kiếm theo vị trí. Không
location.lon floating point number Kinh độ của điểm ưu tiên kết quả tìm kiếm theo vị trí. Không
bbox.min_lon floating point number Tối ưu tìm kiếm theo vùng. Giới hạn vĩ độ dưới. Không
bbox.max_lon floating point number Tối ưu tìm kiếm theo vùng. Giới hạn vĩ độ trên. Không
bbox.min_lat floating point number Tối ưu tìm kiếm theo vùng. Giới hạn kinh độ dưới. Không
bbox.max_lat floating point number Tối ưu tìm kiếm theo vùng. Giới hạn kinh độ trên. Không
size integer Giới hạn số lượng kết quả. Nằm trong khoảng từ 1 đến 25. 10
boundary.gid integer ID của vùng giới hạn kết quả tìm kiếm. Không
categories string Giới hạn tìm kiếm theo loại địa điểm. Danh sách loại địa điểm được hỗ trợ: transport (thuộc vận tải), recreation (thuộc giải trí), religion (thuộc tôn giáo), education (thuộc giáo dục), entertainment (thuộc vui chơi giải trí), nightlife (thuộc hoạt động ban đêm), food (thuộc ẩm thực), government (thuộc chính phủ), professional (thuộc tổ chức chuyên nghiệp), finance (thuộc tài chính), health (thuộc sức khỏe), retail (thuộc bán lẻ), accommodation (thuộc nhà ở), industry (thuộc công nghiệp), natural (thuộc tự nhiên). Không

Ví dụ tìm kiếm một địa điểm

# Tìm kiếm địa chỉ '135 Cầu Giấy', ưu tiên những vị trí gần địa điểm có vĩ độ 21.02466500456443 và kinh độ 105.79323291778566, giới hạn 10 kết quả
$ curl "https://apis.wemap.asia/geocode-1/search?text=135 cầu giấy&location.lat=21.02466500456443&location.lon=105.79323291778566&size=10&key={API_KEY_CỦA_BẠN}"

# Tìm kiếm địa chỉ 'Trường Đại học Sư phạm', giới hạn kết quả tại thành phố Hà Nội (mã vùng 18410000), giới hạn 10 kết quả
# Vui lòng liên hệ với nhóm phát triển để biết thêm thông tin về mã vùng.
$ curl "https://apis.wemap.asia/geocode-1/search?text=Trường Đại học Sư Phạm&boundary.gid=18410000&size=10&key={API_KEY_CỦA_BẠN}"

# Tìm kiếm địa chỉ 'Nhà D1', thuộc lĩnh vực giáo dục ở thành phố Hà Nội (mã vùng 18410000), ưu tiên những vị trí gần địa điểm có vĩ độ 21.02466500456443 và kinh độ 105.79323291778566, giới hạn 10 kết quả
$ curl "https://apis.wemap.asia/geocode-1/search?text=Nhà D1&categories=education&boundary.gid=18410000&location.lat=21.02466500456443&location.lon=105.79323291778566&size=10&key={API_KEY_CỦA_BẠN}"

Phản hồi

Phản hồi là danh sách các kết quả phù hợp với truy vấn ở định dạng JSON.

Trường Kiểu dữ liệu Miêu tả
features Mảng Danh sách các kết quả tìm kiếm theo định dạng FeatureCollection
type Chuỗi Kiểu dữ liệu trả về. Hiện tại FeatureCollection
{
  "geocoding":{
    "version":"0.2",
    "attribution":"http://over.wemap.vn:3100/attribution",
    "query":{
      "text":"135 cầu giấy",
      "size":10,
      "private":false,
      "location.lat":21.02466500456443,
      "location.lon":105.79323291778566,
      "lang":{
        "name":"English",
        "iso6391":"en",
        "iso6393":"eng",
        "via":"header",
        "defaulted":false
      },
      "querySize":20,
      "parser":"libpostal",
      "parsed_text":{
        "housenumber":"135",
        "street":"cầu giấy"
      }
    },
    "warnings":[
      "Invalid Parameter: limit",
      "Invalid Parameter: key"
    ],
    "engine":{
      "name":"WeMap",
      "author":"WeMap",
      "version":"1.0"
    },
    "timestamp":1604393461152
  },
  "type":"FeatureCollection",
  "features":[
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.799508,
          21.031772
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4875015",
        "gid":"openstreetmap:address:node/4875015",
        "layer":"address",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4875015",
        "name":"135 Đường Cầu Giấy",
        "housenumber":"135",
        "street":"Đường Cầu Giấy",
        "confidence":1,
        "match_type":"exact",
        "distance":1.025,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"135 Đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.774537,
          21.040128
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4852248",
        "gid":"openstreetmap:address:node/4852248",
        "layer":"address",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4852248",
        "name":"135 Mai Dịch Cầu Giấy",
        "housenumber":"135",
        "street":"Mai Dịch Cầu Giấy",
        "confidence":1,
        "match_type":"exact",
        "distance":2.595,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Mai Dich",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411309",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"135 Mai Dịch Cầu Giấy, Mai Dich, Vietnam"
      }
    }
  ],
  "bbox":[
    105.774537,
    21.031772,
    105.799508,
    21.040128
  ]
}
Trường message trong phần thân phản hồi Mã lỗi HTTP Miêu tả
Lỗi xác thực - Thiếu API key 401 Thông số key là bắt buộc
Lỗi xác thực - Sai API key 401 Kiểm tra lại thông số key