Skip to content

API Bản đồ raster

Hiển thị bản đồ với hình ảnh được kết xuất từ trước với nhiều phong cách, lượng thông tin khác nhau (Ví dụ: tối màu, đầy đủ thông tin, bản đồ giao thông, bản đồ vệ tinh,... ).

Hiển thị bản đồ

GET https://apis.wemap.asia/raster-tiles/styles/osm-bright/{zoom}/{x}/{y}{@2x}.png?key={API_KEY_CỦA_BẠN}
Thông số bắt buộc Miêu tả
tileset_id Định danh duy nhất của tập dữ liệu bản đồ. Bao gồm: normal, satelite, traffic.
zoom Độ zoom của tile. Thông tin chi tiết xem tại Giới thiệu chuẩn WMTS.
{x}/{y} Chỉ định cột thứ x, hàng thứ y của bản đồ. Thông tin chi tiết xem tại Giới thiệu chuẩn WMTS.
key API key của bạn. Cách khởi tạo một API key xem tại đây
Thông số tuỳ chọn Miêu tả
@2x Yêu cầu hình ảnh với độ phân giải cao hơn.

Ví dụ lấy một tile

# Lấy về một tile với kích thước x2; trả về tile với kích thước 512x512 để hiển thị bản đồ có độ phân giải cao hơn
$ curl "https://apis.wemap.asia/raster-tiles/styles/osm-bright/10/822/460@2x.png?key={ai_key}"

Phản hồi

Phản hồi là một hình ảnh raster ở định dạng png.

Các mã lỗi của API Bản đồ raster

Trường message trong phần thân phản hồi Mã lỗi HTTP Miêu tả
Lỗi xác thực - Thiếu API key 401 Thông số key là bắt buộc
Lỗi xác thực - Sai API key 401 Kiểm tra lại thông số key
Tập dữ liệu {tên tập dữ liệu} không tồn tại 404 Kiểm tra thông số tileset_id
Tile không tồn tại 404 Kiểm tra hàng, cột của tile truy vấn
Độ zoom phải ở mức 0-20 422 Kiểm tra lại độ zoom tile truy vấn, mức zoom phải là số nguyên dương không vượt quá 20

API Bản đồ raster biên giới, địa giới hành chính

Hiển thị bản đồ dựa trên API chuẩn OGC WMS

Thông tin API

GET http://gis.fimo.com.vn/arcgis/services/wemap/VN_Admin/MapServer/WMSServer?request=GetCapabilities&service=WMS

Ví dụ

map.on('load', function () {
  map.addSource('wms-test-source', {
    'type': 'raster',
    'tiles': [
      'https://gis.fimo.com.vn/arcgis/services/wemap/VN_Admin/MapServer/WMSServer?bbox={bbox-epsg-3857}&format=image/png&service=WMS&styles=&version=1.1.1&request=GetMap&srs=EPSG:3857&width=256&height=256&layers=4'
    ],
    'tileSize': 256
  });
  map.addLayer(
    {
      'id': 'wms-test-layer',
      'type': 'raster',
      'source': 'wms-test-source',
      'paint': {}
    },
    'aeroway-line'
  );
});