Skip to content

Cài đặt WeMap Android SDK

Trước khi bắt đầu phát triển ứng dụng của bạn với WeMap Android SDK, bạn cần thiết lập WeMap Android SDK trở thành một thư viện của ứng dụng.

Cài đặt API Key

Vui lòng liên hệ với Nhóm phát triển để có WeMap API Key. Cài đặt API Key cho ứng dụng bằng cách thêm đoạn code sau vào tệp tin string.xml

<string name="access_token">YOUR_WEMAP_API_KEY</string>

Thêm Kho lưu trữ JitPack vào tệp tin build

Thêm đoạn sau vào tệp tin build.gradle ở thư mục gốc tại cuối của repositories:

  allprojects {
    repositories {
      ...
      maven { url 'https://jitpack.io' }
    }
  }

Thêm thư viện WeMap Android SDK

Thêm thưc viện vào tệp tin build.gradle ở thư mục ứng dụng:

  dependencies {
    implementation 'com.github.WEMAP-Project:WeMap-Android-SDK:1.3.4'
  }