Skip to content

WeGeocoder

Plugin Geocoding API cho bản đồ WeMap GL JS.

Các tính năng nổi bật:

 • Khung hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm trực quan và được sắp xếp
 • Nút chuyển đổi giữa hai tính năng tìm kiếm và chỉ đường
 • Khung hiển thị thông tin chi tiết của một kết quả tìm kiếm

Các tham số

 • options Object
 • options.key String Plugin sẽ sử dụng key này để sử dụng API tìm kiếm.
 • options.engine String Engine tìm kiếm. Các lựa chọn: default, pelias. (Mặc định là default)
 • options.suggestion Object {min_char: <number>} Số ký tự tối thiểu để bắt đầu tính năng auto-complete.
 • options.removeDuplicates Boolean Loại bỏ trùng lặp dựa trên toạ độ.
 • options.flyTo Object Chọn Fly-to hoặc Jump-to khi kết quả được chọn. Các lựa chọn: true, false, hybrid
 • options.url String Url của máy chủ Geocoder.
 • options.placeholder String Tuỳ biến placeholder của phần tử input.
 • options.params Object Các tham số tuỳ chọn để thêm vào request.
 • options.sources Array hoặc String Chọn các nguồn cụ thể để request. Các lựa chọn: oa, osm, wof, gn
 • options.onSubmitOnly Boolean Gửi request chỉ khi ấn phím Enter.
 • options.marker Object or Boolean Add marker to show results. Thêm marker khi hiển thị các kết quả. Marker phải nằm trong các sprite kiểu dáng của bạn.
 • options.wof Object or Boolean Thêm polygon cho các đối tượng vị trí từ wof.
 • options.customAttribution String Thêm bản quyền tuỳ ý (CÓ thể là mã HTML).

Ví dụ

// định nghĩa
var geocoder = new wemapgl.WeGeocoder({
    flyTo: 'hybrid',
    key: 'YOUR-WEMAP-KEY-HERE',
    engine: 'default',
    suggestion: {
      min_char: 4
    }
});
// thêm vào bản đồ
map.addControl(geocoder);

Trả về WeGeocoder this