Skip to content

API Reverse

Cho phép truy vấn địa điểm, thông tin chi tiết từ thông tin toạ độ địa lý

Thông tin về chi phí sử dụng dịch vụ vui lòng xem tại Thông tin bảng giá dịch vụ.

GET https://apis.wemap.asia/geocode-1/reverse?point.lat={VĨ_ĐỘ_ĐỊA_ĐIỂM_CẦN_TRUY_VẤN}&point.lon={KINH_ĐỘ_ĐỊA_ĐIỂM_CẦN_TRUY_VẤN}&key={API_KEY_CỦA_BẠN}
Thông số bắt buộc Miêu tả
point.lat Vĩ độ của địa điểm cần truy vấn
point.lon Kinh độ của địa điểm cần truy vấn
key API key của bạn. Cách khởi tạo một API key xem tại đây.
Thông số tuỳ chọn Kiểu giá trị Miêu tả Mặc định
size integer Giới hạn số lượng kết quả. Nằm trong khoảng từ 1 đến 25 10

Ví dụ reverse một địa điểm

# Tìm kiếm địa điểm có tọa độ vĩ độ 21.031772 và kinh độ 105.799508
$ curl "https://apis.wemap.asia/geocode-1/reverse?point.lat=21.031772&point.lon=105.799508&key={API_KEY_CỦA_BẠN}"

Phản hồi

Phản hồi là danh sách các kết quả phù hợp với truy vấn ở định dạng JSON.

Trường Kiểu dữ liệu Miêu tả
features Mảng Danh sách các kết quả tìm kiếm theo định dạng FeatureCollection
type Chuỗi Kiểu dữ liệu trả về. Hiện tại FeatureCollection
{
  "geocoding":{
    "version":"0.2",
    "attribution":"http://over.wemap.vn:3100/attribution",
    "query":{
      "size":10,
      "private":false,
      "point.lat":21.031772,
      "point.lon":105.799508,
      "boundary.circle.lat":21.031772,
      "boundary.circle.lon":105.799508,
      "lang":{
        "name":"English",
        "iso6391":"en",
        "iso6393":"eng",
        "via":"header",
        "defaulted":false
      },
      "querySize":20
    },
    "warnings":[
      "Invalid Parameter: key"
    ],
    "engine":{
      "name":"WeMap",
      "author":"WeMap",
      "version":"1.0"
    },
    "timestamp":1604393952016
  },
  "type":"FeatureCollection",
  "features":[
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.799508,
          21.031772
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4875015",
        "gid":"openstreetmap:venue:node/4875015",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4875015",
        "name":"Cửa hàng thời trang Venice",
        "housenumber":"135",
        "street":"Đường Cầu Giấy",
        "confidence":1,
        "distance":0,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"Cửa hàng thời trang Venice, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.799508,
          21.031772
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4875015",
        "gid":"openstreetmap:address:node/4875015",
        "layer":"address",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4875015",
        "name":"135 Đường Cầu Giấy",
        "housenumber":"135",
        "street":"Đường Cầu Giấy",
        "confidence":1,
        "distance":0,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"135 Đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.799527,
          21.031753
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4875021",
        "gid":"openstreetmap:venue:node/4875021",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4875021",
        "name":"Cửa hàng giày da Hà Nội",
        "housenumber":"133",
        "street":"Đường Cầu Giấy",
        "confidence":0.9,
        "distance":0.003,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"Cửa hàng giày da Hà Nội, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.799527,
          21.031753
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4875021",
        "gid":"openstreetmap:address:node/4875021",
        "layer":"address",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4875021",
        "name":"133 Đường Cầu Giấy",
        "housenumber":"133",
        "street":"Đường Cầu Giấy",
        "confidence":0.9,
        "distance":0.003,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"133 Đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.799537,
          21.031763
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4875027",
        "gid":"openstreetmap:address:node/4875027",
        "layer":"address",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4875027",
        "name":"131 Đường Cầu Giấy",
        "housenumber":"131",
        "street":"Đường Cầu Giấy",
        "confidence":0.9,
        "distance":0.003,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"131 Đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.799537,
          21.031763
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4875027",
        "gid":"openstreetmap:venue:node/4875027",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4875027",
        "name":"Cửa hàng ảnh viện áo cưới Sophia",
        "housenumber":"131",
        "street":"Đường Cầu Giấy",
        "confidence":0.9,
        "distance":0.003,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"Cửa hàng ảnh viện áo cưới Sophia, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.79958,
          21.03176
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4875033",
        "gid":"openstreetmap:address:node/4875033",
        "layer":"address",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4875033",
        "name":"129 Đường Cầu Giấy",
        "housenumber":"129",
        "street":"Đường Cầu Giấy",
        "confidence":0.9,
        "distance":0.008,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"129 Đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.79958,
          21.03176
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4875033",
        "gid":"openstreetmap:venue:node/4875033",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4875033",
        "name":"Cửa hàng thời trang Viettien",
        "housenumber":"129",
        "street":"Đường Cầu Giấy",
        "confidence":0.9,
        "distance":0.008,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"Cửa hàng thời trang Viettien, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.799435,
          21.031797
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4875009",
        "gid":"openstreetmap:venue:node/4875009",
        "layer":"venue",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4875009",
        "name":"Cửa hàng giày dép Tùng Moscow",
        "housenumber":"137",
        "street":"Đường Cầu Giấy",
        "confidence":0.9,
        "distance":0.008,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"Cửa hàng giày dép Tùng Moscow, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    },
    {
      "type":"Feature",
      "geometry":{
        "type":"Point",
        "coordinates":[
          105.799435,
          21.031797
        ]
      },
      "properties":{
        "id":"node/4875009",
        "gid":"openstreetmap:address:node/4875009",
        "layer":"address",
        "source":"openstreetmap",
        "source_id":"node/4875009",
        "name":"137 Đường Cầu Giấy",
        "housenumber":"137",
        "street":"Đường Cầu Giấy",
        "confidence":0.9,
        "distance":0.008,
        "accuracy":"point",
        "country":"Vietnam",
        "country_gid":"whosonfirst:country:18400000",
        "country_a":"VNM",
        "region":"Ha Noi",
        "region_gid":"whosonfirst:region:18410000",
        "region_a":"HN",
        "county":"Cau Giay",
        "county_gid":"whosonfirst:county:18411300",
        "locality":"Quan Hoa",
        "locality_gid":"whosonfirst:locality:18411306",
        "continent":"Asia",
        "continent_gid":"whosonfirst:continent:10000000",
        "label":"137 Đường Cầu Giấy, Quan Hoa, Vietnam"
      }
    }
  ],
  "bbox":[
    105.799435,
    21.031753,
    105.79958,
    21.031797
  ]
}

Các mã lỗi của API Reverse

Trường message trong phần thân phản hồi Mã lỗi HTTP Miêu tả
Lỗi xác thực - Thiếu API key 401 Thông số key là bắt buộc
Lỗi xác thực - Sai API key 401 Kiểm tra lại thông số key