Skip to content

Cài đặt WeMap iOS SDK

Trước khi bắt đầu phát triển ứng dụng của bạn với WeMap iOS SDK, bạn cần thiết lập WeMap Android SDK trở thành một thư viện của ứng dụng.

Cài đặt API Key

Vui lòng liên hệ với Nhóm phát triển để có WeMap API Key. Cài đặt API Key cho ứng dụng bằng cách thêm đoạn code sau vào tệp tin Info.plist

    <key>MGLMapboxMetricsEnabledSettingShownInApp</key>
    <string>YES</string>
    <key>WeMapAPIKey</key>
    <string>YOU_API_KEY</string>

Thêm thư viện WeMap iOS SDK vào tệp tin Podfile

Thêm đoạn sau vào tệp tin Podfile:

    pod 'WeMapSDK', '~> 0.2'